Jordemoderydelser skal kodes

Siden 1. januar 2012, har jordemoderbesøg i ambulant regi skulle kodes, uanset om de er foretaget i en jordemoderkonsultation, på et sygehus eller i hjemmet.

Hvorfor skal jordemoderydelser kodes?
Kodning af jordemoderydelser skal først og fremmest sikre, at vi kan kvalitetssikre og dokumentere vore ydelser. Det betyder, at det enkelte fødested kan se, hvor mange og hvilke ydelser jordemødrene leverer, og hvor de foregår henne. Kodning skal først og fremmest give faglig mening og være et udtryk for hvad kvinden og evt. barnet modtager. Derudover er ydelserne takstbelagt, således at den afdeling, som udfører ydelserne, også er den afdeling, som bliver afregnet herfor. Dette har ingen relevans for den enkelte afdeling, såfremt afdelingen er rammestyret, men vil have betydning for det enkelte hospital.

Hvad skal kodes?
Alle besøg hvor en jordemoder er involveret og foretager en selvstændig undersøgelse, som fører til et journalnotat. Dette gælder således både de planlagte besøg og de akutte. Følgende liste viser nogle eksempler, men er ikke udtømmende:

  • Jordemoderkonsultationer i graviditeten
  • Kvinden som kommer ind og har mærket mindre liv
  • Kvinden som mener, at hun er i fødsel, men bliver sendt hjem igen
  • Besøg i barselambulatorium/efterfødselsklinik
  • Fødselsforberedelse i mindre grupper

Sammedagspakker
En del akutte jordemoderundersøgelser følges op af en obstetriker, og i disse tilfælde registrerer både jordemoder og obstetriker deres ydelser. Her afregnes en såkaldt sammedagspakke.

Ligeledes er der en sammedagspakke på to jordemoderbesøg. Den kommer i brug, når en jordemoder i konsultation sender kvinden videre til en jordemoder på sygehuset, som udfører yderligere undersøgelser.

Korrekt registrering 
For at vi kan bruge data til overvågning og kvalitetssikring af jordemødrenes arbejde, er det vigtigt, at der registreres korrekt. Der er stadig er stykke vej, her efter 6 år, før afdelingerne registrerer ensartet.

I nationale data kan vi fx se, at nogle afdelinger slet ikke bruger koden akut jordemoderundersøgelse. Denne kode er netop tænkt til at vise, at jordemødre udfører rigtig meget arbejde udover fødslerne. Denne mulighed har vi ikke, såfremt der blot registreres et ambulant besøg. En anden følge er, at takstberegningen også bliver påvirket af uensartet registrering.

Under Jordemoderforeningen er nedsat et udvalg for Jordemoderfaglig Kode- og Registreringspraksis, som har repræsentanter fra alle regioner. Udvalget har det overordnede ansvar for, at koderne lever op til praksis og sørger for, at der sker relevante ændringer. Desuden afgiver udvalget høringssvar til Sundhedsdatastyrelsen, når de årlige høringer finder sted vedrørende grupperingsændringer og takstændringer.

Ændringer i 2018 
Fra 1. januar 2018 skelnes ikke længere mellem ambulante og stationære ydelser. Der skelnes heller ikke mellem hvem, der har udført en given procedure, eller hvor den er udført. Fokus ændres fra hvor patienten er blevet behandlet til, hvad patienten fejler, og hvordan patienten er blevet behandlet under en patientkontakt.

Det betyder dog ikke, at der ikke skelnes mellem om det er en obstetriker eller en jordemoder, der har udført en procedure. Jordemoderprocedure koder findes fortsat og skal bruges, som de hidtil har været brugt.

Kodeark til kopiering 
Jordemoderforeningen har i samarbejde med Udvalget for Jordemoderfaglige Kode- og Registreringspraksis udarbejdet et kodeark, der kan printes, såfremt afdelingerne ønsker dette. Skemaet kan ligeledes findes i Fællesindholdet 2018-2a side 100-102.

Skema i word

Skema i pdf

Har du spørgsmål vedr. kodning, kan du henvende dig til repræsentant fra din region.

Udvalget for kode- og registreringspraksis januar 2018

Brug for hjælp til kodning? 


Følgende jordemødre sidder i udvalget og kan kontaktes:

Ingelise Andersen - Region Sjælland  
E-mail: inand@remove-this.regionsjaelland.remove-this.dk 

Karina Fischer Blom - Region Hovedstaden
E-mail: karina.fischer.blom@regionh.dk

Anne Uller - Regin Syd
E-mail: anne.uller2@remove-this.rsyd.remove-this.dk

Trine Fritzner Jensen - Region Midt
E-mail: trijense@remove-this.rm.remove-this.dk 

Lene Friis Eskildsen
E-mail: lene.friis.eksildsen@remove-this.regionh.remove-this.dk

Anne-Mette Schroll - Jordemoderforeningen
E-mail: amsj@jordemoderforeningen.dk

Forebyggelse takseres

Se også artiklen 'Forebyggelse takseres' i Tidsskrift for Jordemødre nr. 7/8, 2011