Forsknings- og Udviklingsbeholdningen

Forskningsbeholdningen støtter jordemoderfaglig forskning og teoriudvikling, herunder udgifter til litteratursøgning samt trykning og distribution af forskningsrapporter.

Forsknings- og Udviklingsbeholdningen har til formål at støtte initiativer til:

 • Fremme af forskning i og udvikling af praksis inden for jordemoderprofessionens virksomhedsområde
 • Fremme af forskning i og udvikling af teori og metode inden for jordemoderprofessionens virksomhedsområde
 • Fremme af forskning i og udvikling af uddannelse til og af jordemødre
 • Fremme af jordemødres muligheder for at arrangere og deltage i aktiviteter, der har jordemoderfaglig udvikling og forskning som mål

Forsknings- og udviklingsprojekter skal omhandle jordemoderfagligt relevante emner/problemstillinger.

Hovedbestyrelsen kan i vægtningen af projekterne vælge at prioritere emner/ problemstillinger, der er af særlig relevans for et aktuelt satsningsområde.

Midler fra Forsknings- og Udviklingsbeholdningen kan kun søges af medlemmer af Jordemoderforeningen. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere fra denne klausul i særlige tilfælde, såfremt ansøgningen er af væsentlig relevans for jordemoderfaget. 
Der ydes primært støtte til aktive medlemmer af Jordemoderforeningen. Jordemødre med passivt medlemskab skal vedlægge begrundelse for medlemsstatus.

Der ydes ikke støtte til udvikling og uddannelse af personale generelt. Dette skønnes at burde ligge inden for ansættelsesstedets forpligtigelse. Ligeledes ydes der heller ikke støtte til det generelle uddannelsesforløb i forbindelse med bachelorprojekter, master- eller kandidatspecialer. Det er dog muligt at søge om støtte til dataindsamling og/eller databehandling i forbindelse med afslutning af master- og kandidatspecialer. se gupee 3.

Da Jordemoderforeningen råder over et forholdsvist lille beløb til udbetaling af støtte til jordemoderfaglig forskning og udvikling, kan udbetalingen af midlerne alene anvendes til at understøtte den direkte jordemoderfaglige forskning og udvikling. Dele af midlerne kan således ikke anvendes til overhead og/eller administrationsbidrag.

Forsknings- og udviklingsbeholdningen er opdelt i tre grupper; økonomisk fordelt på 57 % til gruppe 1, 33 % til gruppe 2, og 10 % til gruppe 3.

I 2016 var der samlet ca. 220.000 kr. til uddeling. 

Kriterier for tildeling af støtte til gruppe 1

Der kan i denne gruppe søges støtte til forsknings- og udviklingsprojekter, samt til formidling i internationale peer reviewede tidsskrifter af resultater fra master- eller kandidatspecialer.

Ansøgningen vedlægges:·

 • Ansøgningsskema
 • Projektbeskrivelse*, må maks. udgøre 5 sider (punktstørrelse 12, linjeafstand 1,5, standard margin), hertil kommer relevante referencer
 • Udførligt budget, hvori det specificeres, hvad der søges støtte til fra Jordemoderforeningen, og hvoraf det fremgår, om der er søgt og/eller opnået støtte fra anden side
 • CV på maksimalt to sider for ansøger
 • Anbefaling/ udtalelse fra vejleder eller andre med relevans for projektet
 • Ved projekter, der udarbejdes i forbindelse med et ph.d.-uddannelsesforløb, skal der endvidere foreligge indskrivningsbevis samt dokumentation for uddannelsesforløbet.

*Projektbeskrivelsen skal med baggrund i referencer til relevant litteratur tydeliggøre projektets relevans. Samtidig skal projektets gennemførbarhed dokumenteres gennem projektbeskrivelsen. Tillige beskrives for forskningsprojekters vedkommende forankringen til relevant forskningsmiljø, for udviklingsprojekter/innovationsprojekter forankringen til styregruppe/ lokal forankring. Hvis projektet gennemføres med flere aktører, skal ansøgers arbejdsopgaver specificeres i projektbeskrivelsen

Ved usikkerhed om udarbejdning af projektbeskrivelse anbefales det at søge vejledningen fra relevant vejleder.

Der kan søges støtte til samme projekt flere gange. Der bevilges dog maks. kr. 60.000,- til et enkelt projekt.

Der gøres opmærksom på, at de ansøgere, der modtager støtte fra Jordemoderforeningens forsknings- og udviklingsbeholdning gruppe 1, forventes at formidle information om projektet via Tidsskrift for Jordemødre, Jordemoderforeningens hjemmeside eller via temadag/konference eller lignende til gavn for medlemmerne af Jordemoderforeningen. 

Kriterier for tildeling af støtte til gruppe 2

Der kan i denne gruppe søges støtte til:

 • hel eller delvis dækning af udgifter til afholdelse af kurser, møder og konferencer vedr. jordemoderfaglig udvikling og forskning
 • hel eller delvis dækning af udgifter til deltagelse i temadage, møder, konferencer, kongresser og kurser i ind- og udland med relevans for jordemoderfaglig udvikling og forskning. Ansøgere, som deltager med indlæg, der er resultat af/relateret til eget jordemoderfagligt forsknings- og udviklingsarbejde prioriteres højest.

Ansøgningen vedlægges:

 • Ansøgningsskema
 • Fyldestgørende materiale om den aktivitet, der søges støtte til (dog maks. 5 sider), budget og evt. eget abstrakt

 Der bevilges maks. 10.000 kr. 

Kriterier for tildeling af støtte til gruppe 3

Der kan i denne gruppe søges støtte til:

 • Dataindsamling og/eller behandling i forbindelse med afslutning af master- eller kandidatspeciale

Ansøgningen vedlægges:

 • Ansøgningsskema
 • Projektbeskrivelse (maksimalt 1 side), hvoraf det fremgår, hvad der søges støtte til
 • Bekræftelse fra vejleder

Der bevilges maksimalt 5.000 kr. 

Behandling af ansøgninger

Ansøgninger til Gruppe 1 behandles af et vurderingsudvalg, der består af følgende medlemmer:

 • en ledende jordemoder
 • en basisjordemoder
 • en udviklingsjordemoder/klinisk uddannelsesansvarlig
 • en undervisende jordemoder fra jordemoderuddannelsen eller en videregående uddannelsesinstitution
 • en jordemoder med videreuddannelse på master-, kandidat eller ph.d.-niveau og gerne med tilknytning til et forskningsmiljø
 • Jordemoderforeningens udviklingskonsulent

Vurderingsudvalget nedsættes af Hovedbestyrelsen hvert andet år.

Vurderingsudvalget indstiller ansøgningerne til Jordemoderforeningens Hovedbestyrelse, som træffer den endelige afgørelse.

Ansøgninger til gruppe 2 og gruppe 3 behandles af udviklingskonsulenten. Jordemoderforeningens formandskab afgør, hvilke ansøgninger, der kan imødekommes. 

Ansøgningsfrist

 • For gruppe 1: 1. februar og 1. september (indsendes elektronisk og i papir, se nedenfor)
 • For gruppe 2: 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november (Indsendes elektronisk og i papir, se nedenfor)
 • For gruppe 3: 1. februar og 1. september (Indsendes elektronisk og i papir, se nedenfor)

Ansøgningen skal være Jordemoderforeningen i hænde inden kl. 12 den pågældende dato. 

Generelt

Behov for vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema kan indhentes hos Jordemoderforeningens forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll, telefon 46 95 34 03 inden ansøgningsfristen.

Ansøgninger, der ikke imødekommes, vil være ledsaget af en overordnet begrundelse.

Ansøgninger i Gruppe 1, indsendt således, at de er Jordemoderforeningen i hænde henholdsvis 1. februar og 1. september, behandles senest ved førstkommende Hovedbestyrelsesmøde, der finder sted efter at vurderingsudvalget har givet deres indstilling. 

OBS

Mangelfuldt udfyldte ansøgninger vil ikke blive behandlet, hvorfor det opfordres til at læse vejledningen grundigt før indsendelse af ansøgning.

For Gruppe 1 gælder følgende: 
Ansøgning inkl. bilag, budget, anbefalinger mv. skal indsendes i seks eksemplarer samt i elektronisk pdf-format eller word-format til Anne-Mette Schroll, ams@jordemoderforeningen.dk

For Gruppe 2 gælder følgende: 
Ansøgning inkl. bilag, budget mv. skal indsendes i et eksemplar og i elektronisk pdf-format eller i word-format til Anne-Mette Schroll, ams@jordemoderforeningen.dk

For Gruppe 3 gælder følgende:
Ansøgning inkl. bilag, budget mv. skal indsendes i et eksemplar og i elektronisk pdf-format eller i word-format til Anne-Mette Schroll, ams@jordemoderforeningen.dk

Regler for udbetaling fra Forsknings- og Udviklingsbeholdning:
Jordemoderforeningen er overfor Skat oplysningspligtig vedr. alle udbetalinger af støtte fra Forsknings- og Udviklingsbeholdningen. Hvorvidt der skal betales skat af den ydede støtte, må den enkelte selv søge afklaret med det lokale skattevæsen


Såfremt ansøger har tilknytning til en forskningsinstitution, kan institutionens CVR-/SE-nummer og navn på en kontaktperson i bogholderiet oplyses. Bankens navn, registreringsnummer og kontonummer samt evt. internt referencenummer skal også oplyses. I tilfælde af udbetaling til en forskningskonto ved en institution, indrapporteres udbetalinger fra forskningsfonden ikke via cpr-nummer på ansøger, men via institutionens CVR-nummer.

Download et ansøgningsskema i word-format

Download ....

Bedømmelsesudvalg

Bedømmelsesudvalget for gruppe 1 ansøgninger består p.t. af:

 • en ledende jordemoder: 
  Karin Hammer-Jakobsenen

 • en basisjordemoder: 
  Malene Hegenberger

 • en udviklingsjordemoder/klinisk uddannelsesansvarlig: 
  Mette Kabell Hansen

 • en undervisende jordemoder fra jordemoderuddannelsen eller en videregående uddannelsesinstitution: 
  Annette Dalsgaard

 • en jordemoder med videreuddannelse på master-, kandidat eller ph.d.-niveau og gerne med tilknytning til et forskningsmiljø: 
  Ellen Nøhr

 • Jordemoderforeningens udviklingskonsulent.

Det er Hovedbestyrelsen, der ud fra udvalgets indstilling, tildeler støtte

Gruppe 2 og 3 ansøgninger behandles i Formandskabet