Kredsformandens opgaver

Kredsformanden er Jordemoderforeningens repræsentant, valgt af de aktive medlemmer i kredsen. Det vil sige, at hun i regionale anliggender er ansigtet over for regionsråd, sygehusledelserne og de regionale AC-organisationer, ligesom hun er det naturlige førstevalg for medierne i regionen. Det kræver, at hun trives med dialoger, ekstern kommunikation og netværk på mange niveauer.

Hun er bindeled mellem medlemmerne i regionen og hovedbestyrelsen – ved at bringe synspunkter fra medlemmerne og kredsen ind til hovedbestyrelsen og breder hovedbestyrelsens diskussioner ud i kredsen og til medlemmerne. Det kræver, at hun lytter og er god til at se det lokale og det landsdækkende perspektiv på samme tid.

Hun er - sammen med de lokale tillidsrepræsentanter og i dialog med formandskab og sekretariat - involveret i alle større strukturelle ændringer af og forhandlinger om fødeområdet og jordemødres vilkår. Det kræver, at hun tænker strategisk, er dygtig til at forhandle og har fokus på løsninger, der kommer både de enkelte medlemmer og faget og foreningen som helhed til gavn.

Kredsformanden vælges ved urafstemning i maj måned på ulige år af og blandt kredsens aktive medlemmer. Formanden leder kredsbestyrelsen, der ifølge vedtægterne har til opgave at ”varetage medlemmernes interesse inden for kredsens område og har under ansvar over for hovedbestyrelsen kompetence i alle lokale spørgsmål”.

Konkret er kredsformandens opgaver sammen med kredsbestyrelsen at:

 • Planlægge og afvikle kredsbestyrelsesmøder.
 • Tilrettelægge og afvikle medlemsaktiviteter for kredsens medlemmer inden for et fastsat kredstilskud
 • Tilrettelægge og afvikle en årlig generalforsamling, herunder at skrive formandens beretning skriftligt og mundtligt.
 • Deltage i HB-møder, inkl. forberedelse, herunder ved at drøfte dagsorden med kredsbestyrelsen og indhente input og viden.
 • Bidrage til ad hoc arbejdsgrupper og undergrupper i hovedbestyrelsen.
 • Deltage i Landskonferencer for kredsbestyrelser (planlægning går på skift mellem kredsen)
 • Deltage på medlemsmøde og kongres
 • Lave interessevaretagelse i form af møder med regionspolitikere, samarbejdspartnere og øvrige aktører, interviews til medier mm
 • Sparring med formanden om regionale og lokale forhold
 • Repræsentation fx FOS (foreningen af offentligt ansatte i Region H) og AC
 • Kontaktudvalg i regionen, herunder Lønforhandlinger og forhandlinger generelt med ledere og region.