Hovedbestyrelsens anbefaling om OK21


Kære medlem

Forhandlingerne om overenskomstfornyelsen, OK21, er afsluttet på alle tre arbejdsgiverområder: stat, kommuner og regioner.

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse anbefaler, at man stemmer ja til det samlede overenskomstresultat, som vi vurderer, er det bedst mulige i den aktuelle samfundsøkonomiske situation.

Manglende ligeløn skal adresseres til Christiansborg

Siden sommeren 2020 har det stået klart, at forhandlingerne ville komme til at ske på et økonomisk usikkert grundlag på grund af Covid-19 pandemiens konsekvenser for samfundsøkonomien. Og siden midten af december, hvor vi udvekslede krav med arbejdsgiverne, har det stået klart, at arbejdsgiverne ingen ambitioner havde i forhold til væsentlige emner som arbejdstilrettelæggelse, natarbejde, balance mellem arbejdsliv og privatliv og psykisk arbejdsmiljø.

Det har forhandlingerne båret præg af. OK21 leverer ikke tiltrængte forbedringer i forhold til arbejdstid, vagtarbejde eller sammenhængende ferie. Hverken for jordemødre eller for andre faggrupper.

OK21 leverer heller ikke forbedringer på løn, der bringer os bare i nærheden af en løn, der afspejler uddannelse, ansvar og vagtbelastning. Derfor har vi sammen med organisationerne i Forhandlingsfællesskabet aftalt, at vi i fællesskab efter OK-forhandlingerne retter henvendelse til Folketinget for at rette op på den manglende ligeløn, som ikke kan håndteres ved overenskomstforhandlingerne.

Reallønsfremgang trods krise

Omvendt kan vi konstatere, at vi økonomisk er landet bedre, end vi kunne se frem til, da vi gik ind i forhandlingerne. På alle områder er reallønnen sikret og der er udsigt til en lille stigning. Hvor stor den konkret bliver, kan ikke siges endnu, da en del af lønudviklingen er knyttet op på den private lønudvikling i perioden, som ikke kendes endnu.

Pension og forhøjelse af anciennitetstillæg

På både det kommunale og det regionale område var der organisationsmidler og midler afsat til ligeløn. Og med hjælp fra vores hoved- og forhandlingsorganisation Akademikerne lykkedes det at udvide rammen yderligere.

Vi har valgt at prioritere anvendelsen af midlerne til to formål: pension og til forhøjelse af anciennitetstillæg. Og det er lykkedes på begge områder.

12-årstillægget for regionalt ansatte jordemødre omfatter fremadrettet også uddannelsesansvarlige jordemødre på basisskalaen med 12 års erfaring.

Over de tre år, som overenskomsten dækker, vil en nyuddannet jordemoder kunne se frem til en lønstigning på knap 1.300 kroner om måneden eksklusiv pension (knap 1.600 kroner inklusiv pension).

En jordemoder med 12 års erfaring vil kunne se frem til en lønstigning på over 1.600 kroner om måneden eksklusiv pension (godt 2.100 kroner inklusiv pension).


OK21-resultaterne

Nu foreligger resultatet af forhandlingerne ved OK21, og alle både regionalt, kommunalt og statsligt ansatte jordemødre skal stemme om overenskomsten. Hvad er aftalt, og hvorfor det er blevet, som det er? Nedenfor kan du dykke ned i de forskellige forligstekster.


Forlig på det regionale områdeForlig på det kommunale områdeForlig på det statslige område
Urafstemning om OK21


Den 11. marts kl. 10 modtog alle aktive autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen en mail med link til urafstemningen. Afstemningen slutter den 5. april kl. 23.59.

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja til det samlede overenskomstresultat, da det vurderes at være det bedst mulige i den aktuelle samfundsmæssige situation.

Hvis du ikke har modtaget mail om afstemningen og mener, at du er stemmeberettiget, så send en mail til Jette Poder på jpo@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk


Redegørelser om OK21 resultatet


AC's redegørelse om resultatet

AC's redegørelse om resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne for staten, kommuner og regioner for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2024

Læs AC's redegørelse om resultatet 


Jordemoderforeningens gennemgang af OK21-forlig

Jordemoderforeningen har deltaget i forhandlingerne om overenskomstfornyelsen på både det statslige, kommunale og regionale område. Foreningen har dels forhandlet om egne aftaler og overenskomster med hver enkelt arbejdsgivermodpart, dels indgået i forhandlinger via medlemskab af Akademikerne og Forhandlingsfællesskabet.

Læs en gennemgang af de primære resultater på hvert område


Tidsplan for OK21

11. marts kl. 10.00:
Afstemningen om OK21 går i gang

5. april kl. 23.59:
Afstemningen om OK21 lukker

21. april kl. 10.00:
AC melder det samlede resultat ud

21. april kl. 10.00:
Jordemoderforeningen melder resultatet af vores egen afstemning ud