Hvis du er i coronaberedskab/jobbank

Opdateret den 04-05-20

Jordemoderforeningen får mange spørgsmål om, hvorvidt man som jordemoder kan blive indkaldt i beredskab under pandemien, fx hvis man er på barsel, har en privat klinik eller har ansættelse udenfor faget.

Formelt siger epidemiloven, at Sundhedsstyrelsen kan fastsættes regler om autoriseredes medvirken i bekæmpelse af smitsomme sygdomme, herunder alle jordemødre.

Det er dog klart vores forventning, at det er muligt at dække behovet for personale i beredskabet af frivillighedens vej. Foreløbig forsøges beredskabet udvidet ad to veje: dels er der indgået en 'fleksibilitetsaftale' for de jordemødre og andet sundhedspersonale, der allerede er ansat i regionerne.

Aftalen siger, at der skal udvises den nødvendige fleksibilitet, og det kan kræve ændringer i arbejdstidstilrettelæggelsen (fx overflytning, ændring af arbejdstider og vagter), dog med afsæt i de eksisterende overenskomster og aftaler. Herudover er der etableret en jobbank, hvor ansatte udenfor regionerne kan melde sig frivilligt. Se her

Det er Jordemoderforeningens forventning, at disse to tiltag til sammen vil være tilstrækkelige til at dække behovet. Det skal således være en helt ekstraordinær situation, hvis andre end disse greb skal tages i brug, og vi har ikke kendskab til, at myndighederne påtænker yderligere tiltag lige nu for at opruste på personalesiden. Foreningen er i dialog med Danske Regioner om de løn- og ansættelsesmæssige vilkår for dem, der melder sig frivilligt i jobbankerne, herunder vilkår under sygdom, vilkår for studerende, forsikring og ansvar efter sundhedsloven, dokumentationspligt og meget andet.

Hvis du ansættes "udefra" fx via en jobbank
Mange spørger til, hvordan man skal ansættes, når man har meldt sig som frivillig i beredskabet - enten via jobbankerne, eller direkte til et fødested. Nedenfor er opridset, hvad vi ved indtil nu, om hvordan man ansættes, alt efter hvor man kommer fra.

Fra anden regional ansættelse
Arbejdsgiver kan vælge at flytte dig, hvis du ikke arbejder i kritiske funktioner til kritiske funktioner indenfor regionen. Det har parterne på det regionale arbejdsmarked indvilget i i den aktuelle situation. Flytningen kan ske med kort varsel, hvis det er nødvendigt.

Du opretholder i den situation dine løn- og ansættelsesvilkår. Ansatte på A-skalaen (kandidater) er omfattet af arbejdstidsregelsættet, hvis de skal gå i vagter. Alle andre er i forvejen altid omfattet, og arbejdstidsreglerne gælder således også selvom du er rykket fra en ikke klinisk (dag)funktion til en vagtfunktion.

Det er kun indenfor regionen, at man kan flyttes - ikke på tværs af regioner.

Fra kommunal ansættelse
Vores hoved- og forhandlingsorganisation Akademikerne (AC) og Danske Regioner og KL har indgået en aftale om, hvordan du er stillet, hvis du er ansat i en kommune, men aktuelt er hjemsendt og derfor kunne arbejde i det regionale beredskab. Der er indgået en aftale, hvor der i den situation sker udlån fra den kommunale arbejdsgivers side. Du vil i så fald opretholde din kommunale aflønning og andre rettigheder, men naturligvis i udlånet være under den lånende arbejdsgivers ledelse. du vil blive omfattet af den kommunale arbejdstidsaftale (som er meget lig den regionale) hvis du skal arbejde i vagter. Udlån kan kun ske på frivillig basis.

Fra statslig ansættelse
AC vil tilsvarende tage spørgsmålet om udlån op med de statslige arbejdsgivere - herunder hvilke vilkår, det givet fald skal ske på. Disse forhandlinger forventes påbegyndt meget snart, men indtil da er der ingen afklaring af mulighederne for udlån.

Fra barsel eller forældreorlov
Hvis du ønsker at komme tilbage frivilligt i en periode på egen eller en anden regional arbejdsplads i sin barsles- eller forældreorlov, skal det aftales med din nuværende arbejdsgiver, og du skal tage kontakt til Udbetalingen Danmark i forhold til bevarelse af barselsdagpenge/dagpengerefusion til arbejdsgiver. Ansættelsen vil i givet fald være på de vilkår, du allerede er ansat på, hvis det er på egen arbejdsplads. Hvis det er på timeløn hos anden regional arbejdsgiver, bør TR der sikre, at det sker på aftalte vilkår svarende til den løn, du har i forvejen.

Fra privat ansættelse eller egen praksis eller som pensionist eller ledige m.m.
Hvis du har meldt dig i jobbanken eller direkte til et fødested som frivillig til at tage arbejde i regional ansættelse, fordi du er privatansat og hjemsendt, privatpraktiserende med færre aktiviteter, kandidatstuderende, pensionist, efterlønner, ledig eller andet, vil der, med mindre der aftales andet, oftest blive tale om en ansættelse på timeløn efter den regionale overenskomstens bestemmelser.

Hvis du er hjemsendt, skal du aftale med din arbejdsgiver, om du kan tage anden ansættelse og vilkårene herfor - fx (delvis) modregning i din løn. Jordemoderforeningen har forespurgt i erhvervsministeriet, om det er muligt for sundhedsmedarbejdere at påtage sig arbejde, hvis man er hjemsendt med løn, hvor virksomheden modtager lønkompensation. Det er indtil videre uafklaret, så du kan ikke indtil videre påtage dig andet lønnet arbejde under hjemsendelsen.

Havde du før hjemsendelsen et bijob, kan du forsat udføre dette, men du må ikke udvide omfanget, medmindre det aftales med den virksomhed, du er hjemsendt fra. Du skal forsat modtage den fulde løn, i den periode virksomheden er i lønkompensationsordningen. Det er på disse betingelser også muligt at aftale med sin arbejdsgiver, at man deltager i sundhedsberedskabet under hjemsendelsen.

Som studerende til testning

Regionerne rekrutterer særligt sundhedsfaglige studerende til at varetage testning. I det omfang man skal varetage kliniske opgaver på dette område, har Danske Bioanalytikere oplyst Jordemoderforeningen om, at der er tale om opgaver dækket af Sundhedskartellets overenskomst for laboranter, som Danske Bioanalytikere er aftalepart på.

Danske Bioanalytikere og Jordemoderforeningen har aftalt, at du i den situation kan forblive medlem af Jordemoderforeningen, og alle forhold i relation til overenskomsten varetages af Dbio, mens den individuelle rådgivning varetages af Jordemoderforeningen. Det er med andre ord Jordemoderforeningen, du kontakter, hvis der er problemer i din ansættelse, men det er muligt, at Jordemoderforeningen skal bede Dbio eller deres tillidsrepræsentanter om at løse din konkrete situation for dig, hvis det henhører under overenskomsten.

Din ansættelse vil være som laborant på Sundhedskartellets skalatrin 2 med 13,62 % pension. Det er pr 1. april 2020 månedligt  23.189 - 24.442 + pension – alt efter område i landet. Se Sundhedskartellets lønberegner

Ansættelse som timelønnet eller som månedslønnet
Ansættelse på timeløn er uden løn under sygdom, og man optjener ikke anciennitet. I en situation hvor man netop skal varetage opgaver på et sygehus med øget smittefare, er det i visse situationer problematisk at blive ansat uden løn under sygdom. Hvis du aftaler orlov med en nuværende arbejdsgiver for at arbejde som timelønnet i beredskab, skal du derfor aftale, at du med dags varsel kan vende tilbage til ansættelsen.

Jordemoderforeningen har via AC forsøgt at indgå en central aftale med Danske Regioner om bedre vilkår for timelønnede under coronakrisen, men Danske Regioner har afvist at indgå en sådan central aftale. Det er derfor vigtigt, at du tager fat i din tillidsrepræsentant i det omfang, du skal være "tilknyttet" timelønnet, så hun kan arbejde for at din tilknytning enten bliver som månedslønnet i en tidsbegrænset periode, eller at der på anden måde kompenseres for de dårligere vilkår. Uanset om det er som måneds- eller timelønnet, du ansættes, kan det være relevant, at der aftales lokal løn svarende til det, andre med samme kompetencer og erfaring får, og du omfattes også af eventuelle forhåndsaftaler. Endelig skal du være opmærksomhed på, at du får dokumenteret din beskæftigelsesanciennitet, så du oppebærer de korrekte, centralt aftalte erfaringstillæg (efter 8 og 12 år).

Hvis du normalt ikke arbejder som jordemoder, og derfor ikke er medlem af Jordemoderforeningen, kan du blive medlem i perioden mod et 'corona-kontingent, så du kan få hjælp af Jordemoderforeningen og tillidsrepræsentanten ved behov '

Gå til indmeldelse