Hvis du er gravid eller ammer

Opdateret den 03-10-20

Gravide kan være mere modtagelige over for infektioner. Gravide har dog samme sygdomsmønster som den øvrige befolkning, dvs. det er ikke påvist, at gravide har en øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 eller har en øget dødelighed. Tilsvarende er heller ikke påvist for det ufødte barn. Der er dokumentation for, at nogle gravide, der indlægges med COVID-19 i 3. trimester, forløses ved kejsersnit før tid, og at barnet hermed fødes før terminen med de dertil hørende risici. Ud fra et hensyn til det ufødte barn, men også til den gravide, betragter Sundhedsstyrelsen gravide som en risikogruppe i forhold til COVID-19.

Indtil graviditetsuge 28
Er du gravid inden 28. graviditetsuge (uge 27 + 6), håndteres du under hele din graviditet på lige fod med andre personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. Se nærmere herom ovenfor under spørgsmålet Hvis du er i en særlig risikogruppe .

Det betyder, at du ikke skal varetage opgaver eller funktioner i dit arbejde, hvor du deltager i pleje, omsorg eller behandling af og har tæt kontakt med en borger eller patient, hvor der er mistanke om COVID-19 baseret på typiske og karakteristiske symptomer, eller af personer, som er bekræftet med COVID-19. I sådanne tilfælde skal du flyttes til anden opgave eller funktion. 

Eventuelt begrænsede muligheder for at omplacere dig til anden opgave eller funktion skal løses lokalt, og må ikke være en hindring for, at du omplaceres. Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens notat Håndtering af COVID-19: Anbefalinger til personer i øget risiko.

Oplever du problemer med at blive omplaceret, anbefaler vi,  du i første omgang forsøger at løse det lokalt ved at inddrage din tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant og AMIR i dialogen med din arbejdsgiver. Løser dette mod forventning ikke situationen, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os i Jordemoderforeningen

Fra graviditetsuge 28
Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektor samt gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fx ved behandlings- pleje- eller omsorgsopgaver, fra graviditetsuge 28 skal du omplaceres til andre arbejdsopgaver, hvor du ikke har tæt kontakt med andre fra fulde 28 graviditetsuger (28+0) og resten af graviditeten. Hvis omplacering eller hjemmearbejde ikke er muligt skal du fraværsmeldes. Du vil være berettiget til din sædvanlige løn i en sådan situation. Du kan læse mere i Håndtering af COVID-19: Anbefalinger til personer i øget risiko.

Hvis du fra 28. graviditetsuge ikke kan arbejde hjemmefra eller omplaceres og ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer må fraværsmeldes, vil din arbejdsgiver ikke kunne pålægge dig at holde ferie, da der er tale om graviditetsbetinget fravær efter barselsloven, hvilket er en feriehindring. Tilsvarende vil det ikke være muligt for din arbejdsgiver at fastholde en allerede varslet ferie eller at pålægge dig afspadsering. 

Du kan se Sundhedsstyrelsens samlede materiale til gravide her, ligesom du kan finde tal og fakta om COVID-19 hos gravide i en fokusrapport udarbejdet af Statens Serum Institut.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ikke ammende som i særlig risikogruppe.

Før den 17. april fremgik det af retningslinjerne, at den gravide fra uge 28 skulle sygemeldes, hvis der ikke var mulighed for hjemmearbejde. Nu er det præciseret, at der skal ske fraværsmelding. Fraværsmelding er ifølge udmelding fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) en feriehindring, og man kan således ikke afvikle ferie, afspadsering m.m.