Hvis du bliver syg, eller tror du kan være smittet

Opdateret den 07-04-20 

Hvis du arbejder i sundheds-, ældre- eller socialsektoren og er blevet syg, men IKKE har haft kontakt med en person med bekræftet COVID-19, skal du lige som resten af befolkningen blive hjemme og vente med at møde på arbejde indtil du er helt rask. Hvis du er syg, skal du sygemelde dig efter de regler, der er udmeldt på din arbejdsplads. Du har ikke pligt til at oplyse, hvad du fejler. Du har dog pligt til at oplyse om coronavirus, fordi det er en smitsom sygdom, der i værste fald kan få alvorlige konsekvenser for både kolleger og patienter. Som ved anden sygdom kan du blive bedt om at aflevere en lægeerklæring. Du har ret til løn under sygdom fra din arbejdsgiver.Nedenstående yderligere vejledning er identisk med Sundhedsstyrelsens. Se her 

Hvis du har kontakt med patienter eller borgere, har du en særlig skærpet forpligtelse til at udvise særlig opmærksomhed i forhold til, om du udvikler symptomer.

Hvis du arbejder i sundheds-, ældre- eller socialsektoren og har været i tæt kontakt med en person med bekræftet COVID-19, skal du udvise særlig opmærksomhed ift. om du udviser symptomer, men du skal i udgangspunktet ikke fritages fra dit arbejde. Såfremt der fremkommer mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, må du ikke møde på arbejde, og opstår symptomer efter fremmøde skal du øjeblikkeligt forlade arbejdspladsen. Du skal undlade fremmøde på arbejde, indtil du har været symptomfri i 48 timer.

Sundhedspersonale i særligt kritiske positioner (dvs. positioner som ledelsen vurderer er kritiske for arbejdsstedets funktion), som udvikler symptomer, kan evt. testes. Hvis testen er negativ for COVID-19, kan du møde på arbejde 24 timer efter, at symptomerne er væk. Hvis testen er positiv, bør du ikke møde på arbejde før tidligst 10 dage regnet fra at symptomerne startede.

Tæt kontakt til smittede defineres som personer som:

  • Deler husstand med en person, som har fået påvist COVID-19
  • Har haft direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) til en person, som har fået påvist COVID-19
  • Har haft direkte kontakt med sekret fra en person, som har fået påvist COVID-19, f.eks. er blevet hostet på eller har rørt et brugt lommetørklæde
  • Har haft tæt kontakt "ansigt-til-ansigt" med en person, som har fået påvist COVID 19, inden for 2 meter i mere end 15 minutter, fx ved samtale
  • Har opholdt sig i et lukket miljø fx et mødelokale eller et klasseværelse i mere end 15 minutter og med mindre end 2 meters afstand fra en person, som har fået påvist COVID-19
  • Har deltaget i plejen af en person med COVID-19 uden brug af værnemidler.

Af Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet - opdateret 18. marts 2020 - fremgår det yderligere, at:

Det påhviler i øvrigt ledelsen en særlig skærpet forpligtelse til at sikre, at medarbejderne, der har haft kontakt til bekræftede smittede, har øget opmærksomhed på mulige symptomer på COVID-19, herunder feber, hoste, åndenød, muskel/ledsmerter, træthed og hovedpine, men også milde forkølelses-symptomer, til og med 14. dag efter kontakt.

Asymptomatiske medarbejdere, og medarbejdere med banale symptomer, som ikke er forenelige med COVID-19, kan gå på arbejde som normalt. Medarbejdere må ikke møde ved lette luftvejssymptomer som kan give mistanke om COVID-19, og skal forlade arbejdspladsen ved symptomdebut efter arbejdsstart. Ved luftvejssymptomer kan medarbejderen møde på arbejde fra 48 timer efter symptomfrihed.

Medarbejdere, der varetager kritiske funktioner i sundhedsvæsenet, ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte, og som har lette til moderate symptomer forenelige med COVID-19, kan efter telefonisk visitation ved læge henvises til vurdering og test for COVID-19, såfremt det findes hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding. Medarbejderen kan møde på arbejde efter negativ test for COVID-19 trods fortsat lette øvre luftevejssymptomer.

Hvis du er i en særlig risikogruppe se under "Hvis du er i særlig risikogruppe"

Har du spørgsmål vedr. håndtering af smittede eller mistænkt smittede, om hvad du/I skal gøre, hvis personale eller borgere får symptomer, om værnemidler ved håndtering af en patient med COVID-19 m.v. kan du/I kontakte Styrelsen for Patientsikkerheds hotline. Bemærk at hotlinen kun er for personale på sundheds-, ældre- og socialområdet, som ringer i professionelt øjemed.