Hvis du bliver pålagt ekstra arbejde/vagter, uden at de almindelige regler for varsling m.v. følges

Opdateret den 16-03-20 kl. 13.30

Du kan blive pålagt at skulle arbejde mere/på en anden måde end sædvanligt efter de gældende regler i arbejdstidsaftalen. Hvis der bliver brug for at ændre vagter med kortere varsler eller på anden måde udenfor rammerne af de almindelige regler fordi ledelsen vurderer, at I er i en særlig situation skal din tillidsrepræsentant være inddraget. Der vil fortsat skulle ske honorering for over- og merarbejde, omlagte timer, tilkald m.m. efter overenskomsten, men i en force-majeure situation, kan der være tale om, at skulle tåle kortere varsler, varsling udenfor arbejdstiden, kortere hviletid, inddragelse af fridøgn m.m. end hvad overenskomsten foreskriver, men der skal fortsat gives evt. varslingstillæg.

Jordemoderforeningen har ikke endnu fra Danske Regioner fået nogen kontakt med ønske om drøftelse af ændring af de gældende varslingsregler. Hvis du oplever, at de gældende aftaler ikke respekteres, skal du derfor kontakte din tillidsrepræsentant.

Epidemiloven indeholder en bestemmelse, som på et tidspunkt kan sættes i værk. § 26 i loven lyder således: "Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om lægers og andre autoriseredes medvirken i bekæmpelse af smitsomme sygdomme."

Det betyder, at det er Sundhedsstyrelsen, der evt. kan beslutte, at regler i overenskomster og arbejdstidsaftalen ikke skal iagttages, og at man vil kunne pålægges at arbejde, så længe det er fagligt forsvarligt, og at arbejdstilsynet dispenserer fra reglerne af hviletid og fridøgn.

Hvis Sundhedsstyrelsen beslutter at anvende § 26, vil det blive meldt ud offentligt. Da bestemmelsen ikke tidligere er anvendt, ved vi ikke på nuværende tidspunkt, hvordan proceduren bliver.

Se også 'Fleksibelt arbejdstilrettelæggelse' og 'Jordemødre i coronaberedskab'