Hvis dit barn er sendt hjem på grund af Covid-19  

17-11-2020

De overenskomstsikrede sygedage ved barns sygdom kan ikke bruges, hvis barnet sendes hjem fra skole mv., fordi der er konstateret smitte. En ny bestemmelse i barselsloven giver ret til dagpenge i 10 dage til pasning af børn under 14 år ved Covid-19. 

Af Klaus Groth Andersen, forhandlingsleder 

Hvis dit barn er sendt hjem fra skole eller daginstitution, fordi der er konstateret smitte blandt skolens elever m.v., vil dit barn som udgangspunkt ikke blive betragtet som syg. Overenskomstens regler om 1. og 2. sygedag kan derfor ikke finde anvendelse, og du må forsøge at skaffe alternativ pasning eller indgå konkret aftale med din arbejdsgiver om at arbejde hjemme, bruge tilgodehavende frihed (ferie, omsorgsdage, afspadsering m.v.) eller eventuel frihed uden løn.  

Hvis din arbejdsgiver selv vælger at fritage dig fra tjeneste og sende dig hjem som følge af, at dit barn muligvis kan være udsat for smitte, vil du være berettiget til din sædvanlige løn. Du er dog forpligtet til at stå til rådighed, når din arbejdsgiver vælger at kalde dig tilbage til tjeneste igen. 

Folketinget har vedtaget supplerende bestemmelser i barselsloven om midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn under 14 år som følge af Covid-19. Ifølge disse regler kan forældre være berettiget til barselsdagpenge i op til 10 dage pr. barn, hvis barnet er hjemsendt som følge af et eller flere konkrete Covid-19 smittetilfælde i dagtilbud, skole eller institution m.v. i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, eller hvis barnet selv er konstateret smittet. Link til bestemmelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1427  

Disse midlertidige regler gælder alene én forælder pr. hjemsendelsesdag, og der gælder ligeledes en række øvrige betingelser, som skal være opfyldt, før reglerne finder anvendelse. Forældre skal blandt andet opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet, ligesom der ikke skal være mulighed for hjemmearbejde. Eventuelle omsorgsdage, afspadsering og barnets 1. og 2. sygedag (hvis barnet har symptomer) skal ligeledes være forbrugt. Det er ikke et krav, at feriedage skal være forbrugt, men der kan ikke holdes ferie under hjemsendelsesdagene, ligesom der ikke må modtages løn for disse dage. 

Hvis du vil søge om dagpenge skal det gøres via Borger.dk. Det gøres her: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barn-syg-og-omsorgsdage/dagpenge-ved-pasning-af-boern-pga--covid-19