COVID-19 som arbejdsskade

Opdateret den 10-02-2021

Bliver du smittet med Covid-19, og arbejder du med Covid-19 patienter, kan Covid-19 efter en konkret vurdering anerkendes som en arbejdsskade.

Efter pres fra flere fagforeninger har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) ved revideret udmelding af 17. april 2020 meldt ud, at sundhedspersonale, der arbejder med COVID-19, ikke er pålagt at påvise en konkret smittekilde. Dette var ellers et krav ved tidligere udmeldinger. Det skal dog kunne sandsynliggøres, at smitten er sket på arbejdet. Er man udsat for en risiko i sit arbejde, er det normalt tilstrækkeligt til, at man kan sandsynliggøre, at smitten er sket der.

Sundhedspersonale skal således ikke påvise en konkret smittekilde. Det gælder læger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, portører og rengøringspersonale. Det gælder også andre faggrupper, der har tæt borgerkontakt, der medfører risiko for smitte (heriblandt jordemødre).

I alle tilfælde er det dog stadig en konkret vurdering, om sygdommen vil kunne anerkendes som en arbejdsskade, og diagnosen COVID-19 skal være stillet.

Beskæftigelsesministeriet har den 22. april 2020 udsendt ny vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstatning til medarbejdere smittet med COVID-19 på deres arbejde. Det fremgår af vejledningen, at:

  • Sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet.
  • Nogle typer af arbejde indebærer naturligt en stærk formodning for, at medarbejderen er blevet udsat for smitte på arbejdet. Det gælder ansatte i sundhedsvæsnet som arbejder på intensivafdelingen, og er i direkte kontakt med smittede patienter. Arbejdets karakter kan også indebære en stærk formodning i forhold til øvrige ansatte i sundheds- og socialsektoren, som i kraft af pågældendes opgaver med tæt kontakt til patienter og personer, der drages omsorg for, har stor risiko for at blive udsat for smitte ved kontakt med personer, som kan være smittet med COVID-19. Det kan fx være ansatte på sygehuse, lægekonsultationer, plejesektor m.v.
  • Myndighederne skal hastebehandle de sager, hvor den sygdomsramte er alvorlig syg som følge af COVID-19.

Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen. Vejledningen indeholder også information, om arbejdsgiveres, lægers anmeldepligt, tilskadekomnes muligheder for at få erstatning og at anke afgørelser.

Har du udviklet symptomer på og er testet positiv for Covid-19, og kan du være blevet smittet under udførelsen af dit arbejde, skal du sørge for at der sker anmeldelse som en arbejdsskade, da det fortsat er ukendt hvilke helbredsmæssige konsekvenser Covid-19 kan få på længere sigt.Der skal ske anmeldelse hurtigst muligt, og diagnose, forløbet omkring udvikling af symptomer og din arbejdsmæssige udsættelse i relation til Covid-19 skal være beskrevet grundigt i anmeldelsen.

Vær derfor selv særligt opmærksom på din tilstand, herunder reaktioner ved brug af værnemidler, og husk, at din egen læge har pligt til at anmelde det, hvis han eller hun konstaterer, at du har fået en sygdom, der kan skyldes dit job. Både du og din arbejdsgiver kan også anmelde COVID-19 som en arbejdsskade.

Arbejdsskader skal anmeldes indenfor 1 år efter, skaden er indtrådt. Læs om anmeldelse hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring: Anmeldelse af arbejdsskader

Er din smitte anerkendt som en arbejdsskade og får du udgifter til behandling, varige følger eller afgår du i værste fald ved døden som følge af Covid-19, vil du eller dine efterladte efter en konkret vurdering kunne få godtgørelse eller erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

Jordemoderforeningen anbefaler lægekontakt snarest muligt efter en arbejdsskade, bl.a. med henblik på dokumentation for sygemelding og fysiske eller psykiske følger efter en arbejdsskade. Går der længere tid inden du kan blive set af en læge, skal du overveje alternative løsninger til lægelig dokumentation af en arbejdsskade, fx via e-mail- eller telefonkonsultation med lægen.

Husk at orientere din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du bliver udsat for en arbejdsskade. Det er vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten bliver orienteret, så vedkommende kan drøfte ulykken/påvirkningen med ledelsen med henblik på at forebygge andre arbejdsskader, ligesom din arbejdsmiljørepræsentant kan hjælpe dig ved spørgsmål omkring anmeldelsen. Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du ikke ved, hvem der er din arbejdsmiljørepræsentant.